صفحاتی که خبرنامه در آنها نصب نشده:
نصب خبرنامه
نام صفحهمسیر صفحه
پخش مویرگی در رسانه /home/پخش-مویرگی-در-رسانه.aspx
محصولات - ماژول بازرگانی /home/فروشگاه-پخش-مویرگی.aspx
محصولات-ماژول صورت معاملات فصلی /home/نرم-افزار-گزارش-فصلی-مالیات-و-دارئی.aspx
مزایای نرم افزار کارا /home/مزایای-نرم-افزار-کارا.aspx
کاربرد نرم افزار پخش مویرگی /home/کاربرد-نرم-افزار-پخش-مویرگی.aspx
نقش استفاده از نرم افزار پخش مویرگی در صنعت پخش مدرن /home/نقش-استفاده-از-نرم-افزار-پخش-مویرگی-در-صنعت-پخش-مدرن.aspx
اطلاعات مشتریان /aboutus/customerdetail.aspx
زبان بدن در فروشندگی /Articles/زبان-بدن-در-فروشندگی.aspx
کمپین بازاریابی حسی در پخش مویرگی /Articles/کمپین-بازاریابی-حسی-در-پخش-مویرگی.aspx
قاتلین فروش در فرآیندهای پخش مویرگی /Articles/قاتلین-فروش-در-فرآیندهای-پخش-مویرگی.aspx
مزایای فناوری اطلاعات در توزیع مویرگی /Articles/it.aspx
تعریف توزیع و کانالهای توزیع در پخش مویرگی /Articles/ditribiotion.aspx
اصول بازاریابی /Articles/MarketingRoot.aspx
پخش مویرگی /Articles/distribution.aspx
راه های تحقق مشتری مداری /Articles/راههای-تحقق-مشتری-مداری.aspx
چگونه به عنوان بازاریاب تلفنی با مشتری تماس برقرار کنیم؟ /Articles/چگونه-به-عنوان-بازاریاب-تلفنی-با-مشتری-تماس-برقرار-کنیم.aspx
اصول مذاکره /Articles/اصول-مذاکره.aspx
مدیریت قیمت /Articles/مدیریت-قیمت.aspx
نکاتی مفید برای مذاکره کنندگان /Articles/نکاتی-مفید-برای-مذاکره-کنندگان.aspx
استراتژی فروش /Articles/استراتژی-فروش.aspx
اصول مدیریت /Articles/اصول-مدیریت.aspx
توصیه هایی به مدیران /Articles/توصیه-به-مدیران.aspx
استراتژی بازاریابی /Articles/استراتژی-بازاریابی.aspx
استراتژی های قیمت گذاری /Articles/استراتژی-قیمت-گذاری.aspx
هوش تجاری در مدیریت /Articles/هوش-تجاری-در-مدیریت.aspx
تحقیقات بازار /Articles/تحقیقات-بازار.aspx
مدیریت برند /Articles/مدیریت-برند.aspx
جایگاه استراتژیک برند /Articles/جایگاه-استراتژیک-برند.aspx
استراتژی های رقابتی /Articles/استراتژی-های-رقابتی.aspx
استراتژی نام تجاری در فرا بازارها /Articles/استراتژی-نام-تجاری-در-فرا-بازارها.aspx
برقراری ارتباط با مشتری از طریق نام تجاری /Articles/برقراری-ارتباط-با-مشتری-از-طریق-نام-تجاری.aspx
راه های برقراری ارتباط موثر با مشتری /Articles/راه-های-برقراری-ارتباط-موثر-با-مشتری.aspx
عوامل موثر در قیمت گذاری /Articles/عوامل-موثر-در-قیمت-گذاری.aspx
همه قوانین فروش و بازاریابی /Articles/همه-قوانین-فروش-و-بازاریابی.aspx
چند قانون برای موفقیت در کار و زندگی /Articles/چند-قانون-برای-موفقیت-در-کار-و-زندگی.aspx
ترفند های شروع مذاکره، میانه مذاکره و خاتمه آن /Articles/ترفند-های-شروع-مذاکره،-میانه-مذاکره-و-خاتمه-آن.aspx
رئوس مطالب طرح کسب و کار /Articles/رئوس-مطالب-طرح-کسب-و-کار.aspx
سیر تکامل برخی از برند ها /Articles/سیر-تکامل-برخی-از-برند-ها.aspx
7اصل طلایی برای موفقیت در مذاکره /Articles/7اصل-طلایی-برای-موفقیت-در-مذاکره.aspx
چهار قدم برای متمایز شدن از رقیبان /Articles/چهار-قدم-برای-متمایز-شدن-از-رقیبان.aspx
تشکیل تیم کاری پیروزمندانه /Articles/تشکیل-تیم-کاری-پیروزمندانه.aspx
افزایش فروش در شرایط رکود و بازار دشوار /Articles/افزایش-فروش-در-شرایط-رکود-و-بازار-دشوار.aspx
تحولی نوین در پخش و بازاریابی /Articles/تحولی-نوین-در-پخش-و-بازاریابی.aspx
شیوه های عمومی قیمت گذاری /Articles/شیوه-های-عمومی-قیمت-گذاری.aspx
کاربرد مناسب نرم‌افزار،افزایش‌دهنده بهره‌وری کسب‌وکار /Articles/کاربرد-مناسب-نرم‌افزار،افزایش‌دهنده-بهره‌وری-کسب‌وکار.aspx
روش های نوین بازاریابی و فروش /Articles/روش-های-نوین-بازاریابی-و-فروش.aspx
اخلاق در تجارت /Articles/اخلاق-در-تجارت.aspx
مدیریت توزیع فیزیکی /Articles/مدیریت-توزیع-فیزیکی.aspx
شبکه های توزیع مویرگی در بازار ایران /Articles/شبکه-های-توزیع-مویرگی-در-بازار-ایران.aspx
دلیل ایجاد سیستم برای پخش /Articles/دلیل-ایجاد-سیستم-برای-پخش.aspx
حسابداری و مالی /Articles/page56.aspx
پخش مویرگی چیست /Articles/پخش-مویرگی-چیست.aspx
بررسی مزایا و ویژگی‌های نرم افزار پخش مویرگی /Articles/بررسی-مزایا-و-ویژگی-های-نرم-افزار-پخش-مویرگی.aspx
برخی فواید نرم افزار پخش مویرگی /Articles/برخی-فواید-نرم-افزار-پخش-مویرگی.aspx
عملیات سیستم نرم افزار پخش مویرگی /Articles/عملیات-سیستم-نرم-افزار-پخش-مویرگی.aspx
در مورد مهم ترین سرمایه های شرکت های پخش مویرگی /Articles/سرمایه-های-پخش-مویرگی.aspx
استفاده از پخش مویرگی در بازار رقابتی /Articles/پخش-مویرگی-بازار-رقابتی-.aspx
مدیریت عوامل موثر در اصول بازاریابی /Articles/عوامل-موثر-بازاریابی.aspx
تاثیر عوامل مهم در اصول مذاکره /Articles/عوامل-اصول-مذاکره.aspx
تاثیر شگفت انگیز اصول مدیریت قیمت بر بازار /Articles/مدیریت-قیمت-اصول.aspx
کانال های توزیع در صنعت پخش چگونه است؟ /Articles/کانال-توزیع-صنعت-پخش.aspx
پخش مویرگی چیست و چه کاربردی دارد ؟ /Articles/پخش-مویرگی-چیست-کاربرد-ان.aspx
اهمیت پخش مویرگی در صنعت پخش نرم افزار /Articles/نرم-افزار-صنعت-پخش.aspx
انواع پخش مویرگی در صنعت پخش نرم افزار /Articles/انواع-نرم-افزار-صنعت-پخش.aspx
ضرورت استفاده از نرم افزار پخش مویرگی /Articles/ضرورت-نرم-افزار-پخش-مویرگی.aspx
یک شرکت پخش خوب چه ویژگی هایی باید داشته باشد /Articles/شرکت-پخش-ویژگی.aspx
ابزارهای یک شرکت پخش چیست؟ /Articles/ابزار-های-شرکت-پخش.aspx
ارکان اصلی یک نرم افزار پخش مویرگی /Articles/ارکان-اصلی-نرم-افزار-پخش-مویرگی.aspx
معایب نرم افزار پخش مویرگی تحت ویندوز /Articles/معایب-نرم-افزار-پخش-ویندوزی.aspx
آشنایی با فرآیند و کانال ارزشمند فروش به نام پخش مویرگی /Articles/کانال-فروش-پخش-مویرگی.aspx
بهترین نرم افزار پخش مویرگی چیست؟ /Articles/بهترین-نرم-افزار-پخش.aspx
شرکت پخش مویرگی کالا چه می کند /Articles/شرکت-پخش-مویرگی-چه-میکند.aspx
آشنایی با نحوه انتخاب، ارزش، هزینه و شرایط بومی سازی کانال توزیع مویرگی /Articles/بومی-سازی-کانال-توزیع.aspx
آشنایی با صنعت پخش مویرگی /Articles/آشنایی-با-صنعت-پخش.aspx
نرم افزار پخش مویرگی ERP چیست؟ /Articles/پخش-مویرگی-ERP.aspx
تقسیم بندی شرکت پخش مویرگی /Articles/تقسیم-بندی-شرکت-پخش.aspx
معرفی کانال های توزیع مویرگی در عرضه کالا و تولیدات /Articles/کانال-توزیع-عرضه-کالا-تولیدات-.aspx
فواید صنعت پخش مویرگی /Articles/فواید-صنعت-پخش-مویرگی.aspx
آشنایی با پخش مویرگی و تاثیر آن بر فروش /Articles/پخش-مویرگی-و-تاثیر-آن-بر-فروش.aspx
آموزش پخش مویرگی - قسمت اول /Learning/آموزش-پخش-مویرگی-1.aspx
آموزش پخش مویرگی - قسمت دوم /Learning/آموزش-پخش-مویرگی-2.aspx
آموزش پخش مویرگی - قسمت سوم /Learning/3-آموزش-پخش-مویرگی.aspx
آموزش پخش مویرگی - قسمت پنجم /Learning/آموزش-پخش-مویریگی-5.aspx
آموزش پخش مویرگی - قسمت ششم /Learning/آموزش-پخش-مویرگی-6.aspx
آموزش پخش مویرگی - قسمت هفتم /Learning/آموزش-پخش-مویرگی-7.aspx
آموزش پخش مویرگی - قسمت هشتم /Learning/آموزش-پخش-مویرگی-8.aspx
آموزش پخش مویرگی - خرید، فروش، توزیع /Learning/دکتر-کامران-صحت.aspx
لیست بروزرسانی‏ های نرم افزار /broadcasting/update1396.aspx
پشتیبانی /broadcasting/SupportingAndtechnical.aspx
سئوالات حسابداری /FAQ-Knowledge-base/accounting.aspx
سئوالات خرید /FAQ-Knowledge-base/buyorder.aspx
سئوالات فروش /FAQ-Knowledge-base/saleorder.aspx
سئوالات انبار و انبارداری /FAQ-Knowledge-base/warehouse.aspx
سئوالات خزانه داری /FAQ-Knowledge-base/Treasury.aspx
سئوالات حقوق و دستمزد /FAQ-Knowledge-base/salary.aspx
سئوالات گزارش ها /FAQ-Knowledge-base/report.aspx
سئوالات سایر ابزارها /FAQ-Knowledge-base/othercomponent.aspx
سئوالات اطلاعات پایه و راه اندازی اولیه /FAQ-Knowledge-base/page12.aspx
سئوالات مربوط به تنظیمات /FAQ-Knowledge-base/تنظیمات.aspx
سئوالات نرم افزار اندروید /FAQ-Knowledge-base-APK/Visitapplication.aspx
سئوالات ماژول بازرگانی /FAQ-Knowledge-base-Trading/page1.aspx
استخدام /Relation/employment.aspx
نمایندگی فروش /Relation/sales-representative.aspx


صفحاتی که خبرنامه در آنها نصب شده:
حذف خبرنامه
نام صفحهمسیر صفحه
صفحه خطاهای كلی سایت /home/error.aspx
نرم افزار پخش مویرگی (اولین تحت وب ایران) /home/نرم-افزار-پخش-مویرگی-کارا.aspx
محصولات - سفارشگیری آنلاین با موبایل /home/سفارشگیری-آنلاین.aspx
محصولات - لیست سوپر مارکت های تهران /home/لیست-سوپر-مارکت-های-تهران.aspx
صفحه توضیحات فعالیتهای ما /about/index.aspx
صفحه اصلی اطلاعات شخصی /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
صفحه اول محصولات /aboutus/products/page1.aspx
صفحه دوم برای این بخش /aboutus/products/page2.aspx
صفحه تستی برای تست زیر بخش /newpages/sub_sec1/page1.aspx
صفحه اصلی خبرنامه /new/section.aspx

کلیه حقوق سایت متعلق به شرکت پخشیاران کارا (1399-1385) تولید کننده نرم افزار پخش مویرگی است.