تلفن های تماس

021-44019738-40
داخلی فروش:   108-109
داخلی پشتیبانی: 111 الی 113

فکس :
43856580 - 021

آنکال خارج وقت اداری:
09124190255
09199100052

Email Adderss

مدیریت:

info@karasite.ir


فروش:

sale@karasite.ir

karatechnicalsales@gmail.com

پشتیبانی:

support@karasite.ir

karadepartment@gmail.com