تلفن های تماس

026-34092360
34092432
34092496
34092407
34092451
34092430
34092408
34092435
داخلی فروش:   108-109
داخلی پشتیبانی: 111 الی 113

فکس :
43856580 - 021

آنکال خارج وقت اداری:
09124190255
09199100052

Email Adderss

مدیریت:

info[at]karasite.ir


فروش:

sale[at]karasite.ir

karatechnicalsales[at]gmail.com

پشتیبانی:

support[at]karasite.ir

karadepartment[at]gmail.com