تلفن های تماس

026-34092360    34092432    34092496    34092407
34092451    34092430    34092408    34092435

کد 026 برای تماس گیرندگان خارج از استان البرز ضروری است

داخلی فروش:   108-109

داخلی پشتیبانی: 111 الی 113

فکس :
43856580 - 021

آنکال خارج وقت اداری:
09124190255
09199100052

Email Adderss

مدیریت:

info[at]karasite.ir


فروش:

sale[at]karasite.ir

karatechnicalsales[at]gmail.com

پشتیبانی:

support[at]karasite.ir

karadepartment[at]gmail.com