مرامنامه اخلاقی شرکت مهندسی پخشیاران کارا


ما در شرکت پخشیاران کارا اعتقاد داریم بقای ما در گرو جلب اعتماد و حفظ روابط بلند مدت و عمیق با مشتریان است . به این منظور در فضایی آکنده از احترام ، عدالت و انصاف ، نیازها و انتظارات حال و آینده آن ها را درک و برآورده می سازیم و در این مسیر خود را متعهد می دانیم برای عرضه خدمات با کیفیت، آخرین نتایج  یادگیری از تجربیات ذینفعانمان و همچنین بدیع ترین تجربیات  مرتبط با صنعت پخش را در نظر بگیریم .
و همچنین اعتقاد داریم کارکنان شرکت اصلی ترین سرمایه ما هستند و تحقق اهدافمان بدون مشارکت و همکاری آنها میسر نمی شود. به این منظور همواره خود را ملزم میدانیم که محیط کار پویا، مناسب و لذت بخشی را برایشان فراهم کنیم و با ایجاد فرصتهای برابر، شایستگی های کارکنان شرکت را ارج نهاده و با برقراری تعادل و ارتقای سطح حرفه ای آنها، حقوقشان را به رسمیت بشناسیم.