لیست برخی از شرکت هایی که از نرم افزار پخش مویرگی کارا استفاده می کنند.


 
شرکت پخش سنابل عراق شرکت پخش نادری

 
شرکت پخش 9595 شرکت لایق گستر کالا

 
شرکت پخش میزبان آیندگان شرکت آریادر

شرکت سان آی سان ارومیه شرکت پخش ماهان سروش

 

 
شرکت پخش ابراهیمی شرکت پخش دنا

شرکت پخش رسولی شرکت ایران پکج


شرکت محصولات الکتریکی ناسا شرکت پارسامهر

 

 
شرکت پخش پالود 110 شرکت زرپخش

 
شرکت پخش دارویی پرشین پاد شرکت پخش چای دبش

شرکت پخش رادونیک شرکت پخش وزین تجارت مشاهیر
شرکت پاک خرم آباد شرکت پخش و بازرگانی توریس
شرکت برسادمهرنوشان(بیگ بیر) شرکت پخش دالیا
شرکت پخش چای محمود شرکت پخش حسن پور
شرکت پخش عرفان شرکت پخش بابا برفی