سئوالات مربوط به 
انبار و انبارداری ( نرم افزار پخش مویرگی )
سئوال:
در قسمت تفضیلی ها برای تعریف انبار یک تیک وجود دارد که با آن انبار مرجوعی را می توان مشخص نمود. این تیک برای چیست و چرا نمی توان دو انبار را تیک دار کرد؟
 
پاسخ:
این تیک تنها یک کاربرد دارد که آن هم با 2 انبار پیشفرض مرجوعی مغایرت دارد.

حالتی را در نظر بگیرید که یک سرجمع بدون مرجوع کردن هیچ قلمی از هیچ پیش فاکتوری از آن سرجمع نهایی شده است. حالا در فرم پیش فاکتورها یکی از فاکتورها را ویرایش و مقداری از اقلام آن را کاهش می دهند. در این حالت یک رسید بازگشت از توریع باید برای سرجمع ثبت شود(چون رسید بازگشت از توریعی از قبل وجود ندارد) و پرسیدن انبار آن از کاربر ویرایش کننده پیش فاکتور هم صحیح نیست. در اینجا انبار پیش فرض رسید مرجوعی را خود سیستم انتخاب می کند.