سئوالات مربوط به اطلاعات پایه(نرم افزار پخش مویرگی)
سئوال:
دسترسی یادداشت ها به چه نحوی است؟
 
پاسخ:

این بخش دو نوع دسترسی دارد.

دسترسی اول بصورت کلی امکان استفاده از این ابزار را به اشخاص یا گروهی از اشخاص می دهد.

دسترسی دوم برای کسانی هست که امکان ایجاد یادداشت ها را دارند. در این ابزار شما می توانید تعیین کنید چه کسانی توانایی مشاهده، حذف یا ویرایش یادداشت های خود شما را داشته باشند.