سئوالات مربوط به
تنظيمات
سئوال:
در تنظیمات بخش عمومی>>گزینه درج بسته های مختلف از یک کالا در یک سطر برای چیست؟
 
پاسخ:

این گزینه در فرم های خرید، فروش و انبار (رسید و حواله)  تمامی واحدهای کالایی را فعال می نماید.
با این امکان میتوانید برای یک کالا در یک سطر از واحدهای مختلف عملیات ثبت مورد نظرتان را انجام دهید.