روند اجرای تحقیقات بازار

روند اجرای تحقیقات بازار
 
تعريف نيازهاي مصرف‌كنندگان به منظور تدوين و اجراي استراتژي‌ها و برنامه‌هاي بازاريابي با هدف تامين نيازهاي مشتريان کار اصلی مدیران بازاریابی است. 
در اين خصوص دستيابي مديران به اطلاعات مربوط به مشتريان، رقبا و ديگر نيروهاي موجود در بازار امري لازم و ضروري است.
مراحل اصلی تحقیق بازاریابی شامل شش مرحله به شرح ذیل است :


مرحله 1: تحقيق مختصر و اوليه (Research Breaf):
اين مرحله بسيار مهم است چرا که در این مرحله مساله اصلی بازاریابی شناسایی و تعریف می گردد. در صورتي كه به نحو دقیق و روشن مساله تعریف نگردد امکان ایجاد هزینه های سنگینی بابت تحقیق غیر ضروری برای شرکت ایجاد نماید.این مهم از طريق مصاحبه با كارشناسان و جمع‌آوري و تحليل اطلاعات میسر می گردد. 

مرحله 2: تهيه طرح تحقيق (Research Proposal):
در اين مرحله، برنامه تحقيقاتي به صورت طرح مكتوب ارايه مي‌شود. طرح تحقيق برنامه‌اي است كه محقق را در درك رابطه علت بين متغيرهاي تحت بررسي ياري مي‌دهد.این طرح باید شامل مساله‌هاي موردنظر مديريت،‌ هدف‌هاي تحقيق، اطلاعاتي كه بايد گردآوري شود، منابع اطلاعات دست دوم يا روش جمع‌آوري اطلاعات دست اول و نيز هزينه تحقيق باشد.
در طرح پيشنهادي مطالب زير ارايه مي‌شود:
- توصيف ماهيت مساله
- توصيف و تعريف عوامل اصلي تاثيرگذار بر رفتار و جست‌وجو و تحليل روابط بين متغيرها
- توصيف جامعه آماري مورد بررسي و تخمين حجم نمونه
- تعيين روش انجام تحقيق
- برآورد زمان و هزينه
- تعيين قلمرو جغرافيايي تحقيق
-بيان صحت اطمينان يافته‌هاي تحقيق

مرحله 3. تنظيم برنامه اجرايي (Practical Plan):
در اين مرحله چارچوب اجرايي پروژه تحقيقات بازاريابي تعيين مي‌شود که با تنظيم چارچوب تئوريكي و عملياتي تحقيق، بررسي مدل‌هاي تحليلي، تهيه سئوال‌ها و فرضيه‌هاي تحقيق انجام می گردد و از طریق :
- تجزيه و تحليل اطلاعات مربوط به گذشته
- بررسي كيفي
- تعريف نمونه آماري و تعيين روش نمونه‌گيري
- تعريف اطلاعات موردنياز
- تعيين رويه‌هاي اندازه‌گيري و مقياس‌بندي متغيرها
- تعيين روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات كمي
- طراحي پرسشنامه
- آزمون اوليه پرسشنامه جمع‌آوري اطلاعات (Pretest) و اصلاح آن
- شيوه‌هاي كنترل جمع‌آوري اطلاعات ميداني
- برنامه تجزيه و تحليل اطلاعات
تحقق می پذیرد.

مرحله 4: عملياتي ميداني و جمع‌آوري داده‌ها (Data Collection):
اين مرحله شامل مجموعه عمليات لازم براي جمع‌آوري داده‌هاي مورد نياز است كه با جمع‌آوري و تحليل دقيق داده‌هاي ثانويه (اطلاعات موجود در كتابخانه‌ها، نشريه‌ها و ...) شروع مي‌شود. داده‌هاي اوليه توسط پرسشگران با تجربه از طريق مصاحبه با افراد به صورت حضوري يا تلفني جمع‌آوري مي‌شود.
- جمع‌آوري داده‌هاي ثانويه از منابع مختلف
- انتخاب، آموزش، سرپرستي و ارزيابي افراد براي عمليات كسب اطلاعات
- جمع‌آوري داده‌هاي اوليه از طريق مصاحبه حضوري يا تلفني 

مرحله 5: آماده‌سازي داده‌ها و تجزيه و تحليل آنها
در این مرحله کار آماده‌سازي داده‌ها که شامل اصلاح، كدگذاري، بازنويسي و تاييد داده‌هاست انجام می شود. در اين مرحله، اطلاعات پرسشنامه كدگذاري و ذخيره‌سازي مي‌شوند. تجزيه و تحليل داده‌ها براي بررسي ارتباط متغيرها با ‌معني و مفهوم بخشيدن به داده‌هاي جمع‌آوري شده است. اقدامات مربوطه عبارتند از:
- بازبيني پرسشنامه‌ها و خروج پرسشنامه‌هاي ناقص از فرآيند كار
- كدگذاري داده‌هاي جمع‌آوري شده
- ورود داده‌ها به نرم‌افزار SPSS
- تجزيه و تحليل داده‌ها و تبديل آنها به اطلاعات آماري قابل استفاده
- تهيه جداول و نمونه‌ها

مرحله 6: آماده كردن و ارايه گزارش تحقيق (Preparation of Research Report)
كلیه پروژه و اطلاعاتي كه به دست می آید به صورت گزارش مستند تهيه مي‌شود. به طوري كه در برگيرنده پرسش‌هاي تحقيق، رويكردها و روش‌هاي دسترسي به اطلاعات، روش تحقيق، جمع‌آوري داده‌ها و رويه‌هاي تحليل داده‌ها و نتايج حاصل از تحقيق باشد. سعي مي‌شود، يافته‌ها به صورتي تنظيم شود كه به آساني در فرآيند تصميم‌گيري مديران مورد استفاده قرار گيرد. برای این منظور به ترتيب زير اقدام مي‌كنيم:
1- توصيف اطلاعات به دست آمده
2- توضيح جداول و نمودارها
3- تهيه گزارش نهايي جهت ارايه به شركت مشتري