تحولی نوین در پخش و بازاریابی

ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﻮﯾﻦ در ﭘﺨﺶ و ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺸﻬﺎ را در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻧﻘﺶ اﺳﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ در ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻﻫﺎ و رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺮ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﭘﻮﺷﯿﺪه ﻧﯿﺴﺖ . اﻣﺮوزه ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺪون ﺷﮏ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎﯾﯽ در دﻧﯿﺎي ﺗﺠﺎرت ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ از ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ، دﻗﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ در اراﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ . در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺑﺮ آن دارﯾﻢ ﺗﺎ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﮐﺎري ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و ﺳﭙﺲ راه ﺣﻠﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮاي اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺣﯿﺎﺗﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ .

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ :
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺎ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﻣﺪاوم در ﺑﺎزه ﻫﺎي زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد از ﮐﺎﻻﻫﺎي ﻣﺼﺮﻓﯽ آﻧﻬﺎ اﻃﻼع ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ دﻫﺪ . در واﻗﻊ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﺸﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﻧﻪ اي ﻣﻨﻈﻢ و دﻗﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮوش ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ .
ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ روﺑﺮو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﮐﺘﻬﺎ ، ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻟﻮازﻣﻬﺎي آراﯾﺸﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ، داروﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ... ﭘﺲ آﻧﭽﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ دارد ، ﻣﯿﺰان ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ،ﻧﮑﺘﻪ اي ﮐﻪ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از دﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن روﻧﺪ ﮐﺎري ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
در اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ روش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا ﺑﺎزارﯾﺎب ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻓﺮوﺷﻨﺪه در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻀﻮر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﺑﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺑﺎ ﻫﺮ ﻗﻠﻢ ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎزارﯾﺎب آن را در ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺛﺒﺖ ﮐﺮده و در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻢ ﺑﺼﻮرت دﺳﺘﯽ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﺎﻟﻎ را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . در ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ
ﻣﺠﺪداً ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ را در اﺧﺘﯿﺎر اﭘﺮاﺗﻮر ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﺗﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺛﺒﺖ ﮔﺮدد . ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و ﭼﺎپ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ، اﻧﺒﺎرداري و ﻣﺸﺘﺮي ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺒﺎر ارﺳﺎل ﺷﺪه و ﺑﺎرﮔﯿﺮي ﮐﺎﻻﻫﺎي ﺳﻔﺎرش داده ﺷﺪه در اﻧﺒﺎر آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﺗﻮزﯾﻊ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ ﻣﺄﻣﻮر ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ وﺟﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﮑﻼت روﻧﺪ ﮐﺎري ﻣﻮﺟﻮد در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ
ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺗﺮﯾﻦ و ﻓﺮﺳﻮده ﺗﺮﯾﻦ روش ﭘﺨﺶ اﺳﺖ . ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺎدي را ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮ دوش ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد . در زﯾﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ :
1- ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﺣﺎوي ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ روز ﺑﻪ دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ زﻣﺎن و ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﺮدد اﺳﺖ .
2- ﺳﻔﺎرﺷﮕﯿﺮي ﺑﺎزارﯾﺎب در ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬي اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد اﯾﻦ ﮐﺎر ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻣﺎﻧﺒﺮ ﺑﻮدن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﮐﺎﻏﺬ و اﺣﺘﻤﺎل اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ .
3- ﺑﺎزارﯾﺎب ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ، وﺿﻌﯿﺖ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ، ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻﻫﺎ ، ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ... ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ و اﺗﻼف زﻣﺎن اﺳﺖ .
4- ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻﯾﯽ از ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ... را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺴﺘﮕﯽ زودرس ﺑﺎزارﯾﺎب و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﺎراﯾﯽ وي ﻣﯽ ﮔﺮدد .
5- از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﭘﺎﯾﺎن روز ﺑﻪ دﺳﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ رﺳﺪ ، اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ دﯾﺮﻫﻨﮕﺎم ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮزﯾﻊ دﯾﺮﺗﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﻧﺎرﺿﺎﯾﺘﯽ ﻣﺸﺘﺮي را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
6- ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ وارد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﺗﻼف زﻣﺎن و ﺧﻄﺎي ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد .
7- ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﯾﮏ ﺳﺮي اﻣﻮر ﺗﮑﺮاري ﻣﺜﻞ اﻋﻼم ﻗﯿﻤﺖ و ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻ، وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ... ﻣﺠﺒﻮر اﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺑﺎزارﯾﺎب در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺗﻼف زﻣﺎن و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺎد ﺗﻤﺎس اﺳﺖ .
8- ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر دﺷﻮار و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن در زﻣﺎن ﺣﻀﻮر در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻋﻤﻼً اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .
9- ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻮرﺳﺎﻧﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻬﺎ در ﭘﺎﯾﺎن ﻫﺮ ﻣﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﮑﻞ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . از ﻃﺮﻓﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ آﺧﺮ ﻣﺎه ﻓﺸﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺮ ﻣﺪﯾﺮ ﻓﺮوش ﺑﺮاي اﻃﻼع از وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮوش ﺧﻮد اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
10- ﻣﺴﺌﻮل ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺪاوم ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﭼﮏ ﮐﺮدن ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن اﺳﺖ .

ﺑﺮرﺳﯽ راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ، دﻏﺪﻏﮥ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ذﻫﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ اﺻﻼح و ﺑﻬﺒﻮد اﯾﻦ روﻧﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎﻫﺶ رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﮐﺎﻻي ﺧﻮد ﺑﻮده اﻧﺪ و ﺗﻼش ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ و ﻣﺴﺘﻤﺮ آﻧﻬﺎ در ﺟﻬﺖ ﮐﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺳﻔﺎرش دﻫﯽ ﻣﺸﺘﺮي و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺴﯿﺎري از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ ﻋﻠﯽ رﻏﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت آﻧﻬﺎ اﻟﺰام را ﺑﺮاي آﻧﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﺮده از ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺨﺶ ﮔﺮم (ﺳﻔﺎرش و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن) اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎي اﻧﺮژي اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ روش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ اي ﻧﯿﺴﺖ . ﺑﺪون ﺷﮏ ﺗﻨﻬﺎ راه ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
در ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ارﺗﺒﺎط راه دور ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . که با توجه به توسعه تکنولوژی و وجود امکانات روزمره عصر حاضر به سادگی فراهم شده است مانند نرم افزار پخش مویرگی که ما آن را برای شما فراهم کرده ایم

راه ﮐﺎري ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺗﻨﻬﺎ راه ﮐﺎر ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ :
ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن رخ داده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ . در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﺨﺶ ﺳﺮد اﮐﺜﺮ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ در زﻣﺎن ﺳﻔﺎرﺷﮕﯿﺮي و ﺛﺒﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن رخ داده اﺳﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از اﯾﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﺳﻔﺎرش ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﯽ در ﮐﺸﻮرﻣﺎن راﯾﺞ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻤﺮﮐﺰ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺮار داده اﺳﺖ . ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﮐﻪ وﯾﺰﯾﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺠﺎي ﺣﻤﻞ ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ ﻫﺎ ، ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ و ... ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﮔﻮﺷﯽ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ، ﺗﺒﻠﺖ ﺗﺠﺎري ﯾﺎ ﻫﺮ وﺳﯿﻠﻪ ي اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ دﯾﮕﺮي ﮐﻪ داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺘﻮان راﻫﮑﺎر ﻧﺮم اﻓﺰاري روي آن ﭘﯿﺎده ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد دارند . در ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ، ﺑﺎزارﯾﺎب ﮐﻠﯿﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺧﻮد اﻋﻢ از ﻣﺴﯿﺮﻫﺎ ، ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎ ، ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ و ...را ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ از دﻓﺘﺮ ﺷﺮﮐﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، ﮐﻪ اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه و ﯾﺎ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪدر اداﻣﻪ ﻫﺮ دو راﻫﮑﺎر را ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ راﻫﮑﺎر در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول از رﻓﺖ و آﻣﺪ روزاﻧﻪ وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ رﻓﺖ و آﻣﺪي ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ اﯾﺎب و ذﻫﺎب و ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ و ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﻬﺎ از ﻣﯿﺰان ﺳﻔﺎرﺷﮕﯿﺮي آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺎﺳﺖ ، در واﻗﻊ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺮاي رﻓﺖ و آﻣﺪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻫﺪ اﻓﺰاﯾﺶ 10 درﺻﺪي ﺑﻬﺮه وري ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد . وﯾﺰﯾﺘﻮر در ﻣﺤﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺣﻀﻮر ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ي ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻔﺎرﺷﮕﯿﺮي از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ، از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﻫﻤﺮاه وﯾﺰﯾﺘﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ وﯾﺰﯾﺘﻮر ﺑﻪ ﻣﺤﺾ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺧﻮد را از ﻣﺸﺘﺮي درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮد آن را ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﻃﻮل روز ﻓﻮراً ﺑﻪ اﻃﻼع ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﺳﺪ و زﻣﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﮐﺎﻻ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .

در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ :
1- ﮐﺎﻫﺶ ﺗﺮدد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻟﺤﻈﻪ اي ﺳﻔﺎرﺷﺎت و درﯾﺎﻓﺖ آﻧﻼﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺎزارﯾﺎب از ﺷﺮﮐﺖ ، اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎد در وﻗﺖ و ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺑﺮاي ﺗﺮدد .
2- ﺑﺎزارﯾﺎب اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺳﻔﺎرﺷﺎت در ﻓﺎﮐﺘﻮر ﮐﺎﻏﺬي ﻧﺪارد ﭼﻮن اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺛﺒﺖ ﻫﺎ را اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد. اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع از اﺗﻼف زﻣﺎن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﺮده و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﮐﺎﻏﺬ و ﺣﺬف ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻓﺎﮐﺘﻮر را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .
3- ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﺮاي اﻃﻼع از ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎ و ﻗﯿﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺪارد ، ﭼﻮن در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﻮﺟﻮدي و ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ و ﺳﺎﯾﺮ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز وي ﺑﻪ ﺳﺨﺖ اﻓﺰار ﺑﺎزارﯾﺎب ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد . اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺻﺮف ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي زﯾﺎد و ﻫﺪر رﻓﺘﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﻤﺎﺳﻬﺎي ﻣﮑﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .
4- ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻻي ﮐﺎﻏﺬ و ﻓﺎﮐﺘﻮر و ﮐﺎﺗﺎﻟﻮگ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮارد ﻫﻤﺮاه وﯾﺰﯾﺘﻮر . اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ وﯾﺰﯾﺘﻮر دﯾﺮﺗﺮ ﺧﺴﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻃﻮل روز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮي را وﯾﺰﯾﺖ ﮐﻨﺪ .
5- ﺑﺎزارﯾﺎب ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﺮاي وﯾﺰﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﮐﺮده و آﻧﻬﺎ را ﯾﮑﯽ ﯾﮑﯽ وﯾﺰﯾﺖ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ زﯾﺎدي در زﻣﺎن وي داﺷﺘﻪ و از رﻓﺖ و آﻣﺪﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .
6- ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﺳﻮاﺑﻖ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ در اﻣﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ .
7- ﺑﻪ دﻟﯿﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ ﺳﻔﺎرش ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ، زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﺸﻢ ﮔﯿﺮي ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
8- ﺳﻔﺎرﺷﺎت درﯾﺎﻓﺖ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ در ﻧﺮم اﻓﺰار ﺣﺴﺎﺑﺪاري وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺎﯾﭗ ﻣﺠﺪد ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻧﯿﺴﺖ ، ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي اﺿﺎﻓﯽ و ﺧﻄﺎي اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﺎﻫﺪ .
9- ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺗﻮزﯾﻊ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺴﯿﺮﺑﻨﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد .
10- ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﭘﻮرﺳﺎﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در زﻣﺎن ، از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻄﺎ و آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﺮاد درﮔﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .
11- ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل ﺣﺴﺎب ﺗﮏ ﺗﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اﻋﻼم آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺑﺎزارﯾﺎب ﻣﺸﮑﻞ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ، ﭼﻮن ﻣﻌﻤﻮﻻً اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ داراي ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل و اﻋﺘﺒﺎردﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر در اﺧﺘﯿﺎر ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .

اﮔﺮ ﺑﺮاي ﭘﺨﺶ ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ ﺧﻮد از ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻧﺮم اﻓﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺰﯾﺘﻬﺎي ﻓﻮق ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﺻﻼح روﯾﻪ ﭘﺨﺶ و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻬﺮه وري ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ، از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﺎﻣﻠﺘﺮ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮي در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ي ﺧﻮد ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدﯾﺪ ، در زﯾﺮ ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮد .
1- ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮد را ﮐﻨﺘﺮل و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻞ و ﻻزم راﺟﻊ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﺮده و اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .
2- اﮐﺜﺮ اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺎن ﯾﺎﺑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻮده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﺑﺮاي ﻣﺪﯾﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ از ﻣﮑﺎن ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺧﻮد آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن راﻧﺪﻣﺎن ﮐﺎري آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . از اﯾﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎي ﺣﻤﻞ ﺑﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد و از ﻧﺤﻮه ﺗﻮزﯾﻊ ، ﺗﺄﺧﯿﺮﻫﺎ و ﺣﺮﮐﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪﺳﺖ آورد .
3- از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﮔﺰارﺷﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوش و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮارﻣﯽ دﻫﻨﺪ ، ﻣﺪﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ ﻣﺪل از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻓﺮوش ، ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ... را در اﺧﺘﯿﺎر دارﻧﺪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮوش آﻧﻬﺎ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ دﺳﺖ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﭘﺨﺶ ﻣﻔﯿﺪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، در ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻔﯿﺪ واﻗﻊ ﺷﻮد .
1- ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﯾﺎدي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ .
2- ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺳﻔﺎرﺷﺎت ، وﺿﻌﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ، ﻧﺤﻮه ﺗﺴﻮﯾﻪ ﺣﺴﺎب ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻔﺎرﺷﺎت و ... ﺧﻮد را از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ .
در اﯾﻨﮑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﮑﺎرﻫﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري ﺗﻨﻬﺎ راه ﭼﺎره در وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و اﺻﻼح اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ اﺳﺖ ﻫﯿﭻ ﺷﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ، اﻣﺎ در اﻧﺘﺨﺎب ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﺎزار اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﮑﺎت ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد :
اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت : ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺷﺪن اﻃﻼﻋﺎت در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ و دﻏﺪﻏﻪ اي ﮐﻪ وﺟﻮد دارد ، اﻣﻨﯿﺖ اﻃﻼﻋﺎت در ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﺳﺖ و اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﻬﺎي ﻧﻮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ را ﺣﻞ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ . اﻃﻼﻋﺎت ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ، ﮐﺪ ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص و ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﮑﯽ از راﻫﻬﺎي ﻣﻔﯿﺪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﮏ ﻫﺎي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ، اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻣﺤﺪود اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﯾﺮان و ﻗﻄﻌﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺴﺘﺮ وﺟﻮد دارد ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻧﺮم اﻓﺰاري از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻫﺎي ﺳﺮور ﻣﺠﺎزي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزارﯾﺎب اﻃﻼﻋﺎت را ﺑﺮاي دﻓﺘﺮ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ارﺳﺎل ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ، ﯾﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روي ﺳﺮور ﻣﺠﺎزي ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده وﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺮاي ارﺳﺎل وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت اﻃﻼﻋﺎت روي ﺳﺮور ﻣﺠﺎزي ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ارﺳﺎل دﻓﺘﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﻧﯿﺰ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ . ﻣﺜﻼً زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﺟﻮدي را ﺑﺮاي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، اﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻞ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼً ﺷﺎرژ ﮔﻮﺷﯽ وي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ روي ﺳﺮور ﻣﺠﺎزي ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﮔﺮدد و ﭘﺲ از ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط اﻃﻼﻋﺎت ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد ، اﻟﺒﺘﻪ ارﺳﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﺎن ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮد و ﻓﻘﻂ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎرژ ﻧﺪارد ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ . ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎ از راﻫﮑﺎر ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺑﺮاي ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ و ﺑﺎزارﯾﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ، ﮐﻪ اﯾﻦ راﻫﮑﺎر ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻣﺘﻦ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي آن در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺨﺎﺑﺮات اﯾﺮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﭘﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .

منبع : برگرفته از سایت آینده سازان