ابعاد مذاکره موفق و ویژگی های فرد مذاکره کننده

ابعاد مذاکره موفق و ویژگی های فرد مذاکره کننده

نحوه برنامه ریزی
مذاکره کنندگان موفق در مقایسه با سایرین زمان یکسانی را برای برنامه ریزی صرف میکنند اما تفاوت در این است که مذاکره کنندگان موفق کار های متفاوتی انجام نمیدهند بلکه کارهارا به شیوه ی متفاوت انجام میدهند پس آنچه مهم است نحوه ی برنامه ریزی است نه مقدار زمان صرف شده برای برنامه ریزی.

بررسی گزینه های مختلف پیشرو
قرار دادن گزینه های بیشتر روی میز مذاکره از دیگر تفاوت های مابین مذاکره کننده موفق و سایر مذاکره کننده ها می باشد.مذاکره کننده معمولی به دلیل عدم توانایی تصور تمام راه حل های احتمالی که از سوی طرف مقابل مطرح خواهد شد از شانس کمتری برخوردار خواهد بود در حالی که این امر از ویژگی های یک مذاکره کننده موفق می باشد.

جست و جوی زمینه های مشترک
شناخت زمینه های مشترک و توجه ویژه به مشترکات در جلسه از جانب مذاکره کننده در کنار تحلیل زمینه هایی که در آنها اختلاف نظر وجود دارد جلسه ای موفقیت آمیز با نتایج قابل قبول را به همراه خواهد داشت. به گونه ای که تمرکز بر مشترکات می تواند بیش از سه برابر سایر مباحث ذکر شده در جلسه باشد.

دیدگاه بلند مدت یا کوتاه مدت
توجه ویژه در زمان برنامه ریزی برای مذاکره،به اثرات بلند مدت تصمیم گیری ها و گزینه ها و نحوه شکل دهی به روابط بلند مدت در بین مذاکره کنند گان موفق دو برابر سایر مذاکره کنند گان می باشد. این در حالی است که به یک میزان کم، به مذاکره در این رابطه با طرف مقابل در بین هر دو نوع گروه مذاکره کننده اختصاص می دهند.

تعیین حد وحدود هدف ها در زمان برنامه ریزی
دو رفتار جهت پیشبرد اهداف پیش بینی می شود.برخی از مذاکره کنندگان مواضعی تغییر ناپذیر را برای خود در نظر میگیرند و اهداف ثابت برای خود تعریف میکنند و برخی دیگر طیفی از اهداف را در نظر می گیرند.

برنامه ریزی برای تقدم و تاخر بحث در مورد موضوعات
فهرست کردن موضوعات مورد نظر در زمان برنامه ریزی برای مذاکره از نکات مهم  جهت داشتن مذاکره ای موفق خواهد بود البته ترتیب مطرح کردن موضوعات فهرست با توجه به شرایط و جو حاکم بر جلسه انتخاب خواهد شد.

ورود به جریان حمله و دفاع
شکل گیری بحث و جنجال در فرآیند مذاکره دور از انتظار نیست.نحوه واکنش وبیرون کشیدن جلسه از این تعارض تفاوت دیگر مذاکره کننده حرفه ای و مذاکره کننده معمولی است. مذاکره کنندگان متوسط با شنیدن اولین حمله طرف مقابل و احساس شروع حمله از سوی طرف مقابل وارد جریان متوالی حمله و دفاع می شوند و عملا مذاکره را از مسیر اصلی خود منحرف می کنند این در حالی است که در مورد مذاکره کنندگان حرفه ای و موفق احتمال ورود با این جریان کمتر از یک سوم مذاکره کنندگان معمولی است.
در کل بدیهی است اتخاذ استراتژی مذاکره بر حسب شرایط طرفین مذاکره  و نیز موضوع مذاکره می بایست اقتضایی انتخاب گردد.